A közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának, rendjének szabályzatáról

Általános közzétételi lista – Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ – releváns közérdekű adataira vonatkozóan- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menü struktúrája szerint

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
1.1.1 Elérhetőségi adatok
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
2750 Nagykőrös,
Bajcsy-Zsilinszky utca 4.;
Telefon: +3653350457,
email: titkarsag@nhszk.hu ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal
1.1.2. A szervezeti struktúra
Intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal
1.1.3. A szerv vezetői
intézményvezető
intézményvezető helyettes
2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.,
Telefon: +3653350457,
ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal
1.1.4. Az ügyfélkapcsolatért felelős intézményi asszisztens,  
Kordikné Palotai Ágnes
2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.;
Telefon: +3653350457,
Ügyfélfogadás Hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig
ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal
1.2 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
Az intézmény fenntartója:
Nagykőrös Város Önkormányzata
Képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
+53/550-300
nagykoros@nagykoros.hu
illetve felügyeleti szervének, az Intézmény felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv   neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

2.1 A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető   közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal. A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
2.2 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
111 Étkeztetés szociális konyhán vagy egyéb kifőző helyen
113 Házi segítségnyújtás
131 Időskorúak gondozóháza (pl.: szállást biztosító idősek klubja)
141 Időskorúak otthona
118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére
121 Nappali ellátás időskorúak részére
173 Támogató szolgáltatás
191 Fejlesztő foglalkoztatás
271 Bölcsőde
311 Család- és gyermekjóléti szolgálat
312 Család- és gyermekjóléti központ
2.2.1 Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
2.2.2 Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás (Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
2.2.3  Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának  és az abból adott kedvezmények mértéke. ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal. ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

2.3 A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

2.3.1 Intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke. (Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.)
2.3.2 Intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
2.3.3 Intézmény– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
2.3.4 Intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés  ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
2.4 NYILVÁNOS KIADVÁNYOK
2.4.1 Intézményszerv nyilvános kiadványainak címei
 Az Intézménynek nincsenek nyilvános kiadványai
2.4.2 Intézményszerv nyilvános kiadványai témájának leírása
(Kiadványonkénti bontásban)
2.4.3Intézmény nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.)
2.4.4Intézmény nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
2.5 PÁLYÁZATOK
Intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk. (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
2.6 HIRDETMÉNYEK
Intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények (A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
 
2.7 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE
2.7.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.7.2 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
2.7.3 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.; telefon: +3653350457, titkarsag@nhszk.hu)
2.7.4 Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve (Kordikné Palotai Ágnes 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.; telefon: +3653350457, titkarsag@nhszk.hu))
2.7.5 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.7.6 Intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.7.7 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben Intézmény az egyik szerződő fél  A közzétételi időszakban nincs releváns adat. ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan, 15 napon belül. ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
2.8. KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
2.8.1. Az Intézményre vonatkozó különös közzétételi lista (A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével .)
2.9.    A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
2.9.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
2021. október 05-28 Fenntartói ellenőrzés minden szociális alapszolgáltatás Határozati javaslat
2021. április 29.  Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály éves ellenőrzése Városi Bölcsőde
2020. október 15. Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály éves ellenőrzése Család és Gyermekjóléti Szolgálat Család és Gyermekjóléti Központ
2020. július 14-15 Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály éves ellenőrzése Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza, Gondozási Központ
2020. július 9. Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály éves ellenőrzése, Támogató Szolgálat, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
2020.01.15. Magyar Államkincstár Fejlesztő Foglalkoztatás ellenőrzése 2018-2020. közötti időszak
2.9.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
2021.07.15. dokumentum ellenőrzés
2.9.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
2.9.4. A működés eredményessége, teljesítmény
Intézmény feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
2.9.5. Működési statisztika 
Intézménytevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan, haladéktalanul ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1.    KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

3.1.1. Éves költségvetések
Intézményéves (elemi) költségvetései (Évenkénti bontásban.)
3.1.2. Számviteli beszámolók
Intézmény számviteli törvény szerinti beszámolói (Beszámolónként)
3.1.3. A költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 
ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 10 évi állapota
3.2. A FOGLALKOZTATOTTAK
3.2.1.  Intézmény által foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
3.3 TÁMOGATÁSOK 
3.3.1 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve A közzétételi időszakban nincs releváns adat
3.3.2 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.) A közzétételi időszakban nincs releváns adat
3.3.3 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)
3.3.4 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.) A közzétételi időszakban nincs releváns adat
ADATOK FRISSÍTÉSE: 60 naponta ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 5 évi állapota
3.4 ÜVEGZSEB
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió   értékű szerződések: árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.
ADATOK FRISSÍTÉSE: 60 naponta, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 5 évi állapota
3.5 KONCESSZIÓ 
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye ) A közzétételi időszakban nincs releváns adat. ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota
3.6 EGYÉB KIFIZETÉSEK
Intézmény által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei. ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 5 évi állapota
 
3.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések (A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 5 évi állapota
 
3.8 KÖZBESZERZÉS
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről (Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota