• Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

 

 • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

A szolgáltatás célja:

Az ellátás célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése.

Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

 • Az ellátandó célcsoport:

Nagykőrös város közigazgatási területén élő:

 • rászoruló személyek, családok, életkortól függetlenül, különös tekintettel a válsághelyzetben lévő várandós anyákra, a gyermekekre, gyermekes családokra,
 • a család- és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjed a településen élő bármely korosztályra, figyelembe veendő szükségletek összességére,
 • a rászorulókkal végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira,
 • gyermek esetében a szociális szakemberek a szolgáltatás biztosításán, megvalósításán keresztül segítik a gyermeket nevelő családokat és mindazokat a személyeket, akik a gyermekek érdekében fejtenek ki valamilyen tevékenységet
 • Az ellátás igénybe vételének módja:
 • önkéntesen,
 • észlelő- és jelzőrendszeren keresztül,
 • együttműködésre kötelezetten,
 • speciális szolgáltatások igénylése által,
 • lakossági bejelentés alapján észlelt probléma esetén, amennyiben az valós tartalommal bír
 •  
 • Biztosított szolgáltatási elemek:
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás biztosítása,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, esetkezelés, gondozás,
 • közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,
 • a tartós álláskeresők, a fiatal álláskeresők, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • közvetítés más szolgáltatás igénybe vételéhez,
 • pedagógiai segítségnyújtás,
 • élelmiszer adomány közvetítése,
 • minden hónapban ruhaosztás,
 • az iskolai nyári szünetben 50-60 fő 7-14 éves korú gyermek számára tábor megszervezése,
 • az RSZTOP program keretében négy periódusban segít élelmiszer csomaghoz juttatásban (Nagykőrös városában élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de intézményi ellátásban nem részesülő 0-3 éves korú , illetve a nyári iskolaszünet időszakában a 7-14 éves korú gyermekek és családjaik részére, megváltozott munkaképességű személyek és azon várandós anyák részére, akik háztartásában aktív korúak ellátására jogosult személy él.)

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét

Panaszkezelés:

Panasz esetén az ügyfél az intézményvezetőhöz fordulhat a fentebb leírt elérhetőségeken. Amennyiben az intézményben nem kap jogorvoslatot, abban az esetben az ellátott jogi képviselőhöz, a gyermekjogi képviselőhöz, illetve a fenntartóhoz lehet fordulni.

A terület ellátott jogi képviselője és elérhetőségei:

Ladányi Mónika

Telefonszáma: 06-20-489-9605

E-mailcíme: monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu

Gyermekjogi képviselő elérhetőségei:

Németh Katalin

Telefonszáma: +36204899555

E-mailcíme: andrea.katalin.nemeth@ijb.emmi.gov.hu

 • Törvényi háttér:
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 15/1998 (IV. 30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Elérhetőségek

Szakmai vezető:

Németné Juhász Anita

Telefonszám:

+36305313057

Cím:

2750, Nagykőrös Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám

Email:

csgyszolgalat@nhszk.hu

Telefon:

Tel: 53/552-275
Fax: 53/350-457
Készenléti telefonszám:
06-20/274-51-10

Nyitva tartás:

hétfő          8.00 – 18.00
kedd          8.00 – 16.00 
szerda       8.00 – 16.00
csütörtök   8.00 – 16.00
péntek       8.00 – 14.00

Ügyfélszolgálati idő:

hétfő          8.00 – 10.00, 14.00 – 18.00
kedd          8.00 – 16.00
szerda      12.00 – 16.00
csütörtök    8.00 – 12.00
péntek        8.00 – 12.00