Támogató szolgáltatás

 

 • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás, illetve szállító szolgáltatás biztosítása révén. 

Nagykőrös város közigazgatási területén, bejelentett lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakosok igényelhetik, akik külön jogszabály szerint szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek. (Látási, hallási, értelmi, mozgásszervi, halmozott vagy egyéb fogyatékosság, vagy egyéb pervazív fejlődési zavarok). Súlyosan fogyatékosnak a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy minősül.

 • A szolgáltatás igénylése

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása a támogató szolgálat vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

A Támogató Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges benyújtandó dokumentumok:

 • Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
 • Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
 • Jövedelemnyilatkozat felnőtt illetve kiskorú ellátott esetén
 • Szociális rászorultságot igazoló dokumentumok (igénybevétel feltétele)A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet: az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. 
 • Az intézményi jogviszony a megállapodás megkötésével keletkezik. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértéke a vonatkozó jogszabályok alapján kerül megállapításra.
 •  
 • Biztosított szolgáltatások
 • A szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a támogató szolgálat a tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, gyógypedagógiai segítségnyújtás, készségfejlesztés szolgáltatási elemeket biztosítja.

A tanácsadás során információk átadása történik valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában. A gondozási tevékenység magába foglalja az igénybe vevő személyes higiéniáját biztosító tevékenységeket, fizikai szükségletek biztosításához szükséges támogató tevékenységeket, hely és helyzetváltoztató mozgásának támogatását, az igénybe vevő személy mozgatását, illetve alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosítását támogató tevékenységeket. Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás keretében segítséget nyújtunk a mindennapi életvitelében, az igénybe vevő személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosításában. A felügyelet során biztosítjuk az igénybe vevő fizikai biztonságának fenntartását a szolgáltatás adott színterén. A készségfejlesztés célja, hogy az igénybe vevő a lehető legnagyobb mértékben képessé váljon az önellátásra, önálló életvitelre. A gyógypedagógiai segítségnyújtás célja a fogyatékossággal érintett funkciók (mozgás, látás, hallás, beszéd, stb.) fenntartása és fejlesztése. A Támogató Szolgálat által használt gépjármű alkalmas kerekesszék szállítására is.

 • Törvényi háttér:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet.

Elérhetőségek

Támogató Szolgálat Vezető:

Faragó Zsuzsanna

Cím:

2750, Nagykőrös
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail Cím:

tamogatoszolgalat@nhszk.hu

Telefon:

0620/274-4933
0653/350-457

Nyitva tartás:

hétfő         8.00 – 10.00, 14:00 -18:00
kedd          8.00 – 16.00 
szerda      8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 12.00
péntek      8.00 – 12.00