A szolgáltatás célja, célcsoportja:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménye járó gyermekeknek, a gyermekek családjának és köznevelései intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Ennek keretében segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéshez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermeket a tanulmány előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 • a gyermeknek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életété érintő kérdésekben, valamint a családot érintő nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését,
 • a jelzőrendszer működését.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a köznevelési intézményben biztosított preventív jellegű segítő tevékenység, amely az iskoláskorú gyermekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításában.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szakember segíti a gyermeket:

 • a szociális kompetenciái növelésében, és a környezet minőségének javításában,
 • köznevelési intézménybe való beilleszkedését,
 • tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a beiskolázáshoz, a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakoztatását,
 • tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését, akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 • és családját, a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, a nevelési problémái esetén,
 • a közte és családja között, valamint a köznevelési intézmény és a gyermek családja között kialakult konfliktusok feloldását,
 • prevenciós eszközök alkalmazásával, és észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítésével kiszűri a gyermek veszélyeztetettségét,
 • fejleszti a tanulók szociális kompetenciáit, javítja a szülőkkel való kapcsolat minőségét, és mennyiségét, valamint aktivizálja az iskolát körülvevő intézményrendszerrel való kapcsolati hálót.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 1. Iskolához köthető problémák pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, a pedagógusokkal, magatartási problémák.
 2. Gyermeknevelési kérdésekben pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 3. Családon belüli problémák pl.: bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Biztosított szolgáltatások:

 1. Egyéni tanácsadás, segítőbeszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében: cél a diákok támogatása, a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 2. Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 3. Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, a pedagógus, vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 4. Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 5. Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális) jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésében, szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl.: kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
 6. Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 7. Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémáik megoldásában.

Törvényi háttér:

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

  • 15/1998 (IV. 30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről