A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/EÜIG számú, a szociális intézmények korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló határozata alapján az Arany János utca 35. szám alatti Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza vonatkozásában visszavonásig a mai nappal (2020.09.08.) látogatási és kijárási tilalmat rendelek el. A jogszabályban említett különös méltánylást igénylő esetekben írásos kérelemre az intézményvezető dönt az engedélyről.

A hozzátartozók az ellátottakat az Elérhetőségek oszlopban található postai és email címen, vezetékes és mobiltelefonon érhetik el.

Bugya László intézményvezető

Idősek Otthona

A legfőbb művészet, tudod mi?

Derűs szívvel megöregedni!

Tenni vágynál, s tétlen maradni,

igazad van, mégis hallgatni….

Kezed letenni az öledbe,

s hagyni, hogy gondod más viselje….

 Túrmezei Erzsébet

  • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

  Az idősek otthona a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes nagykőrösi személyek számára biztosít napi legalább háromszori étkeztetést, szükség szerint ruházatot, illetve textíliát, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint lakhatást (teljes körű ellátás).

  Az idősek otthonában a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező (III. fokozatú), de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el a gondozási szükséglet vizsgálatát és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását mérlegeli.

  • A szolgáltatás igénylése

  Az idősek otthonának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelemhez csatolni kell a nagykőrösi lakcímet igazoló dokumentumot és a jövedelem nyilatkozatot, vagy az intézményi térítési díj megfizetését vállaló nyilatkozatot.

  Az intézmény vezetője az ellátás megkezdése előtt vizsgálja a szociális rászorultságot, majd megállapodást köt az ellátottal.

  • Biztosított szolgáltatások

  Az idősek otthonában a teljes körű ellátás keretében biztosított:

  1. napi háromszori étkezés, valamint diétás étkezés;
  2. szükség szerint ruházat, illetve textília;
  3. mentális gondozás;
  4. rendszeres programok, foglalkozások;
  5. hitélet gyakorlása;
  6. meghatározott egészségügyi ellátások; valamint
  7. lakhatás.
  • Törvényi háttér:
   • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
   • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

  Elérhetőségek

  Kapcsolattartó:

  Pálfiné Halász Anett

  Cím:

  2750, Nagykőrös
  Arany János utca 35.

  e-mail Cím:

  idosekotthona@nhszk.hu

  Telefon:

  06-53/350-027
  06-20/587-7631

  Nyitva tartás:

  hétköznapokon 7-15